قسمت اول افشا گری


قسمت دوم افشا گری

نامه شماره دو به آقای مرتضی محیط
در روز 4 خرداد 98 ایشان با به اصطلاح افشاگریش ادعا کردند که ثابت کردند که هر چه تهمت به غیر از اشخاص و گروه های غیر چپ می زنند درست است !به آقای محمد خاکی مسئول برنامه تلویزیونی  “تاریخ شفاهی چپ
مروری بر افراد ، گروه ها ، قدرتها در تشکیل دادن گروهگ کومله یا سیاهی لشکر!

       پیکار چطور بوجود آمد؟ از درون چه سازمانی ؟ نقش ساواک (اطلاعات و امنیت رژیم شاه ) در خلق آن؟
                 موضوع مقاله : نقش پیکاری – ساواکیها در خلق کومله ، حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری   

از فرستادن پیام به افشا گران در فیس بوک به دلیل مسدود کردن آن خوداری فرمایید

افشاه گران در فیس بوک


afsha88000@gmail.com


به ساسان یوسف استالین یا یوسف خان اردلان (  لکنتی-خنگ وگنک ) = الحو

مشهورترین فاحشه سیاسی کشورمان “حسن ماسالی ” ورابطه او با گروه های فرصت طلب چپ نما خاصه گروهک کومله

نامه به آقای دکتر مرتضی محیط یکی از مهمترین عنصر در مکتب مارکسیسم

نامه یکی از اعضای گروه افشا گران با اقای علاالدین مفاخری یکی از ناراضیان از گروهک کومله

نامه یکی از اعضای گروه افشا گران به خانم نسرین رمضانعلی عضو حزب کمونست کارگری
موضوع سران فرصت طلب چپ نما یعنی حاکمیت سیای خوانین و اشراف کرد بر کردستان

!
نظام سوشیالیستی که مدعیان دروغ گوی فرصت طلب چپ نما خواستار آن بودند

نامه حسن اسدی یکی از اعضای گروه افشا گران به آقای حسن شمسی در حزب کمونیست ایران
جعلیات تاریخی در نشان دادن هویت گروهک کومله

نامه یکی از دوست دارن گروه افشاه گران( قادر قادری ) به آقای مظفر محمدی
موضوع نامه پیکار وخلق گروهک کومله


نامه یکی از دوستان گروه افشا گران به آقای کورش مدرسی
موضوع نامه خلق کمونیسم

!تاریخچه گروهکت (کومله )که تا حال آنرا ندیده و نفهمیده ا

نامه یکی از فعالین گروه افشا گران  به دکتر حسین خلیقی
روشن گری بر علیه عناصر مشکوک والهویه


ننامه یا ایمیلهای ارسالی به افراد ، احزاب ، سازمانها  و رسانه ها

!به قایم المقام رهبر حزب کمونیست جهان، شاخه ایران ، شعبه اقلیم کردستان عراق عشیره حسن رحمانپاه
موضوع نامه گروهک عشایری – قومی قبیله تی که در آشغور ارتجاعی منطقه مشغول خوردن دلارهای نفتی می باشد

!موضوع: به اصطلاح روسری یا حجاب دختران گروه به اصطلاح کومله